0 votes
Where did Buttigieg go to college?

1 Answer

0 votes
Harvard University
...